วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32″ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32″ ครั้งที่ 2

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการกระจายความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนทั่วประเทศ นั้น กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้โครงการ “Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ทหาร เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยความแตกแยกทางความคิด และปัญหาของภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป นั้น

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาลำปาง, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และเครือข่ายภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพี่น้องประชาชน ได้ร่วมการจัดงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนักลำปาง ครั้งที่ 2” ณ บริเวณบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยพร้อมใจผนึกกำลังในการจัดกิจกรรมดีๆ เช่น การแสดงฟ้อนเล็บ ฟ้อนปิติ ดนตรีอังกะลุง การฟ้อนประกอบเพลง ที่สื่อถึงวัฒนธรรมอันงดงาม อ่อนช้อย ของกลุ่มผู้สูงอายุและเครือข่าย ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเลือกชิมอาหารพื้นเมือง นั่งจิบกาแฟฟังดนตรีในสวน ถ่ายรูปเช็คอิน ฟินบรรยากาศโดยรอบที่ร่มรื่นและคลาสสิค และที่สำคัญคือเป็นการเปิดบ้านเปิดรั้วทหาร ให้ “บ้านป่องนัก” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งประวัติศาสตร์อันสำคัญของจังหวัดลำปาง เปิดพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายสินค้า สร้างรายได้ของครอบครัวกำลังพลและชุมชนโดยรอบ นับเป็นการสร้างความสุขด้วยบรรยากาศและเสียงเพลงที่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างหน่วยทหาร และชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 15.30 – 20.00 น. พร้อมทั้งกำหนดจัดงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนักลำปาง” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, นักท่องเที่ยว รวมทั้ง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมชม และร่วมงานดังกล่าว ณ “บ้านป่องนัก” ที่เป็นสมบัติล้ำค่า และความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของมณฑลพายัพ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการดูแลสมบัติอันล้ำค่านี้ ร่วมกับชาวจังหวัดลำปางและชาวไทย ในการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ “บ้านป่องนัก” มีความงดงาม และคงสภาพเดิมไว้ทุกประการ เพื่อเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเอกราชและความเป็นไทย ไว้ให้ลูกหลานสืบไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โทร 0 5422 5941-3ต่อ 72318.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
19 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: