วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” นำไปพัฒนา ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2565 ที่ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และสามารถนำไปเป็นต้นแบบ พัฒนา ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ช่างทอผ้า และสมาชิกศิลปาชีพ ในกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา และจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและช่างทอผ้า 8 จุดทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็น จุดดำเนินการที่ 5 มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้ง ดีไซเนอร์ นักออกแบบชั้นนำของประเทศ ตลอดจนมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าของผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีความมุ่งมั่นและตั้งพระทัยในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของคนไทย โดยในปี 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบผ้าไทยและด้านแฟชั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) เองก็เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 นี้ด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: