(มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน สําหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมท้ังเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางไปยัง บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย และบ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง เพื่อพิจารณาดำเนินการตัดสิน ดังนี้ 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นศุกร์” 2.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 4.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กำหนด ทั้งในประเด็นเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน การมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ การมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งการมีโครงการ/กิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: