วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดอุดรธานีจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1

จังหวัดอุดรธานีจัดตั

Read more