วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รร.วัดเขากลาย สพป.นศ.2 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

รร.วัดเขากลาย สพป.นศ.2 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดเขากลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 นำโดย ด.ต.นิวัชชัย ขาวนิ่ม และ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง ในการให้ความรู้กับนักเรียนที่สอดแทรกทั้งสาระและความบันเทิง สร้างความรู้และความประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก
นางรัตนา ทรงทอง ผอ.รร.วัดเขากลาย กล่าวว่า การสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวเด็ก ดังนั้นการให้ความรู้โดยครูเพียงทางเดียวอาจไม่น่าสนใจเท่าหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติจริงและการที่นักเรียนได้รับความรู้ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพื่อนนักเรียน ให้พ้นภัยจากยาเสพติด สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สำเร็จและเตรียมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใสสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อไป นางรัตนากล่าว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน