Uncategorized ข่าวรัฐสภา

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ เพื่อพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในประเด็น ดังนี้

1. ปัญหาหมอกควัน เสนอให้มีการชิงเผา คือ การเผาวัชพืชทีละน้อย กระจายการเผาให้เป็นจุดเล็ก ๆ รวมทั้งเปลี่ยนวิถีการทำลายขยะจากการเผา มาเป็นการนำไปรีไซเคิล
2. การท่องเที่ยว เสนอให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการตระหนัก และสำนึกรักวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในแบบของชาวแพร่ รวมทั้งส่งเสริมระบบการคมนาคมเพื่อให้การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่สะดวกยิ่งขึ้น
3. ที่ดินทำกิน พบปัญหาราษฎรลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้เพราะการกำหนดเขตพื้นที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าลุกล้ำ จึงเห็นว่าควรมีการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้เหมาะสมกับการใช้สอยของราษฎรตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่
4. การบริหารจัดการน้ำ ควรมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ทั้งสายหลัก และสายรองที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเพื่อพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน