Uncategorized อาหารและยา

ร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพ จัดอบรมเกษตรกร รณรงค์ปลูกผักปลอดสาร ส่งโรงพยาบาลทุกแห่ง

ร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพ จัดอบรมเกษตรกร รณรงค์ปลูกผักปลอดสาร ส่งโรงพยาบาลทุกแห่ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการ ประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สู่จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ไร่ออนซอน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการรวบรวมพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สนใจปลูกพืชผักอินทรีย์และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ได้แก่ ข้าว ไข่ ผัก ผลไม้ ส่งให้โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เมืองร้อยเอ็ดสุขภาพดี พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิด/วิธีการเพาะปลูก และการบริโภคที่ปลอดภัย โดยมีผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรในโครงการ และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๓๐๐ คน