Reporter&Thai Army Uncategorized

❇️ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองฯ ในพื้นที่

❇️ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองฯ ในพื้นที่

************************
??️เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน บูรณาการ/ประสานการปฏิบัติส่วนราชการ ระดมสรรพกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท, ห้างร้าน ทุกภาคส่วน ในเขต อ.เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จ.ลำพูน ปฏิบัติติดตามแผนงานสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ออกฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างเศษฝุ่นดินบนถนน บริเวณพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับเปิดน้ำพุในบริเวณตัวเมือง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง หมอกควันในพื้นที่, จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด (ลดเชื้อเพลิง) จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ จัดทำที่เก็บอุปกรณ์ดับไฟป่า และจัดประชุมติดตามสถานการณ์ฯ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี