ข่าว จันทบุรี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกษตรกร

พัชรวาทมอบกรมทรัพยากรน้ำ เร่งบรรเทาแล้งให้เกษตรกรกู้ชีพพืชเศรษฐกิจ เล็งชง 4 โครงการ ของบปี 68 กักเก็บน้ำฤดูแล้งแก้ปัญหา

จากกรณีที่จังหวัดจันทบุรีประสบภัยแล้ง ส่งผลให้ชาวสวนทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และพืชอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ล่าสุด พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการดำเนินมาตรการรับมือภัยแล้ง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 เข้าตรวจสอบและดำเนินการบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน

หลังจากรับนโยบาย พล.ต.อ.พัชรวาท ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว บริเวณฝายน้ำล้นคลองทัพนคร (ทุ่งผี) หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การสูบน้ำครั้งนี้เป็นประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 9,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 875 ครัวเรือน สามารถบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก ขณะเดียวกันได้เตรียมแผนการจัดทำโครงการของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการในพื้นที่ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านทุ่งผี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่งตาโชติ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคลองเวฬุ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หากทั้ง 4 โครงการได้รับงบประมาณจะก่อให้เกิดการเก็บน้ำในปริมาณที่มากขึ้น สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและมีน้ำเพียงพอไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุภัยแล้ง มายังศูนย์ภัยแล้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านสาย Green Call 1310 กด 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันที