Reporter&Thai Army Uncategorized

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมหารือการดำเนินการรับมือกับภัยแล้งในภาวะเร่งด่วน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมหารือการดำเนินการรับมือกับภัยแล้งในภาวะเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 พันเอก พงศธร นิพภยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าหารือสถานการณ์น้ำของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร และ นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากำแพงเพชร ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการหารือพบว่า สถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้งดรับน้ำเข้าพื้นที่แล้ว และตรวจพบการลักลอบสูบน้ำจากแม่น้ำปิงโดยสถานีสูบน้ำฯ ประมาณ 10 แห่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำ

สำหรับสถานการณ์การผลิตน้ำประปา พบว่าหน่วยบริการลานกระบือ(อ่างเก็บน้ำบึงช้าง) มีน้ำดิบเพียงพอผลิตได้เพียง 120 วัน ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่ออุุปโภคบริโภคในพื้นที่ เนื่องจากมีเกษตรกรนำน้ำในอ่างไปใช้เพื่อการเกษตร จำเป็นต้องขอรับน้ำจากโครงการส่งน้ำท่อทองแดงต่อไป