Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ว่าฯมุุกดาหาร เปิดโครงการสมัชชาครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการสมัชชาครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านครอบครัว ผู้นำชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ รวม 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องมุจลินท์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดโครงการสมัชชาครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ผู้มากประสบการณ์ ผู้ที่มีคุณค่าและ เป็นภูมิปัญญาของสังคม และให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานสำคัญและนับเป็นจุดเริ่มต้นของคนทุกช่วงวัยในสังคม

อีกทั้งยังแสดงถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรักความสามัคคี ของคนทุกวัยในครอบครัว ซึ่งหากครอบครัวมีความเข้มแข็งจะถือเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันทุกปัญหาและอุปสรรคช่วยให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และส่งผลต่อคุณภาพของประชากรการพัฒนาสังคมมนุษย์และประเทศชาติ ต่อไป.