ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น เกษตรกร

อุตสาหกรรมศรีสะเกษ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป “กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ” สู่เศรษฐกิจวิถีใหม่

20 มีนาคม 2567 ที่ บ้านกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ บริเวณทื่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ ศรีดาบุตร ผู้อำนวยการกศนอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรการแปรรูป”กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ” สู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ภายใต้ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 โดยมีนายฉัตรชัย ไชยโยธา ประธานเครือข่ายปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ นางสาวฉัณท์ ฉัตรชัยเรืองศิริ และนางสาวกาญ ฉัตรชัยเรืองศิริ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากอำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแปรรูปกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษให้ทันสมัยต่อไป


นายฉัตรชัย ไชยโยธา ประธานเครือข่ายปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ กล่าวว่า กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เริ่มทดลองปิลูกเมือปี 2555-2558 ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และปลูกในแปลงของเกษตรกรอำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ พบว่ามีการเจริญเติบโตดีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 2-3 ปี ผลผลิตกาแฟสาร 200-300 กก/ไร่ คิดเป็นรายได้ประมาณ 2 – 3 หมื่นบาท/ไร่ จากผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสกาแฟโรนัสตาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กลิ่นรส รสชาติความรู้สึกทางเคมี และความรู้สึก โดยทั้งสิ้น 26 ลักษณะ มีความแตกต่างกันมากถึง 20 ลักษณะ ซึ่งลักษณะโดดเด่นของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ คือรสขมน้อย ความหวานมาก มีบอดี้กำลังพอดี ปริมาณคาเฟอีนสูง และมีกลิ่นรสผลไม้เด่นชัด เป็นต้น จังหวัดศรีสะเกษจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้าทดแทนการทำนาข้าวในพื้นที่นาดอน ต่อมาเมื่อปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษได้ส่งเสริมและขยายพื้นที่การผลิตกาแฟโรบัสต้า โดยสร้างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบการผลิตกาแฟโรบัสต้า มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สู่เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า จำนวน 41 ราย มีพื้นที่ 62.25 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกาแฟแบบครบวงจรเพียง 1-2 กลุ่ม ทำให้มีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงตลาดและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง ดังนั้น จึงมีความต้องการขยายผลการสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อนำโมเดลการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟครบวงจรไปสู่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆของจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้ากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความรู้ ในการปลูกกาแฟ และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟ และสามารถเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจรงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567 ให้ครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอต่อไป.

บุญทัน ธุศรีวรรณ รายงาน