ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

เทศบาลคุ้งตะเภาจัดงานกีฬา วัน อสม.แห่งชาติ การสร้างขวัญและกำลังใจ อสม.รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 

 

20 มีนาคม 2567  อาสาสมัครสาธารณสุข 8 หมู่บ้าน จำนวน 283 คน ร่วมกันเดินขบวนพาเหรดจากด้านหน้าสวนสารณะ ตำบลคุ้งคะเภา ไปยังบริเวณปรัมพิธี การจัดงานกีฬา วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีนายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(อสม.)ณ.บริเวณหาดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางจันร์ทร อักษรไชย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุข ประจำตำบลคุ้งตะเภา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากนส.สกุลวรรณ เอี่ยมสกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ เขต 5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.คุ้งตะเภา เข้าร่วมงาน

นายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ นายกเทศมนตรี ตำบลคุ้งตะเภา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้
ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา การจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) แห่งชาติ ตำบลคุ้งตะเภา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงผลงาน การพัฒนางานด้านสาธารณสุข ของอสม. ทั้งหลาย ซึ่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. )ถือเป็นกำลังสำคัญของภาคประชาชน ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น หากไม่มี อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)คอย
สนับสนุนช่วยเหลือแล้ว การทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคงมีความยุ่งยากและคงไม่สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังนั้นการแข่งขันกีฬาอสม.ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมดีดี ที่อสม.ได้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจกับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างรักความสามัคคีในองค์กร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ดีเด่น 12 สาขาของตำบลคุ้งตะเภา

จากนั้นมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก ในวันอาสาสมัครสาธารสุขแห่งชาติ ประกอบไปด้วย แข่งกินวิบาก  พระสังข์ตีคลี  ปิดตาตีปี๊ป ปิดตาส่งแป้ง วารีสัมพันธ์ ตะเกียบส่งไข่ หลอดส่งห่วง และแข่งกู้ระเบิด ท่ามกลางรอยิ้มและความสนุกสานของผู้ร่วมกิจกรรม

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน