ข่าวอุตรดิตถ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ เกษตรกร

จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทำนาอำเภอพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทำนาอำเภอพิชัย จากการผันน้ำแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน ช่วงผ่านคลองน้ำไหล จากน้ำเอ่อล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่ทำนา

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

จากสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ระบายเข้าสู่คลองยม- น่าน ผ่านเขตอำเภอพิชัย โดยมีการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองน้ำไหล ตำบลคอรุม เพื่อกระจายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายเก่า เป็นเหตุให้ระดับน้ำในช่วงตำบลคอรุมและตำบลท่ามะเฟือง พื้นที่ หมู่ที่ 4 และ 9 น้ำจากคลองน้ำไหล เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 200 ไร่ เนื่องจากคันคลองบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าคันคลองพื้นที่อื่นเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่

ตรวจสอบบริเวณคลองน้ำไหล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย ชึ่งมีการเปิดประตูระบายน้ำจำนวน 2 บาน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำยมสายเก่า ในขณะนี้ปริมาณการระบายน้ำในคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่ามะเฟืองนั้น มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนแล้ว ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนนั้นโดยสั่งการผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนในพื้นที่ ได้ระดมกำลังและเครื่องจักร ทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำไหลท่วมพื้นที่การเกษตรพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนในการแก้ปัญหาระยะยาวทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งไปพร้อมกัน จะได้มีการทำประตูปิด – เปิด ตามคลองต่างๆ หากน้ำมากก็ปิดกั้น หากน้ำน้อยก็จำเปิดรับน้ำเพื่อเข้ามากักเก็บไว้ หากไม่มีปริมาณน้ำฝนมาเติมในช่วงนี้คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสภาวะปกติในเร็วนี้

นาคา คะเลิศรัมย์ /รายงาน