สถานที่ท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน

วันนี้ (26 ก.ย.61) ที่อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน โดยมีนายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุภายใต้สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ได้ค้นหาศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา พัฒนาทักษะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน สามารถจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง


นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้เคยจัดประชุมชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องด้วยการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ระดมสมองค้นหาภูมิปัญญาซึ่งเป็นทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุ จากนั้นในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 3 วัน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ค้นหาภูมิปัญญา ถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อยอดจากกิจกรรมฝึกอบรมในพื้นที่ ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านกิจกรรมฝึกอบรม 3 วัน จำนวน 25 พื้นที่ ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มีการพัฒนาสู่มาตรฐาน จำนวนพื้นที่ละ 2 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดง ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และในอนาคต ทางสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะได้ออกแบบและจัดทำโลโก้ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาต่อไป