ข่าวรัฐสภา

เชิดชู สพป.นศ.2 รับมอบโล่รางวัล สพท.ดีเด่น 3 ด้าน ทั้งกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และ ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2561 จาก สพฐ.

เชิดชู สพป.นศ.2 รับมอบโล่รางวัล สพท.ดีเด่น 3 ด้าน ทั้งกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และ ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2561 จาก สพฐ.

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี และ นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น และ สพท.ที่มีการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2561 จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการสร้างวินัยให้นักเรียน ให้เด็กได้เรียน เล่น และปลูกฝังวินัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ให้ความสำคัญกับ กิจกรรมสภานักเรียนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.นศ.2 ก็ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ส่วนครูทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ปรึกษาต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ผนวกกับเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด อย่างสม่ำเสมอ และตนเชื่อว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเทคนิคสำคัญที่สามารถสนองพระราชดำรัสฯ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าว

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน