ข่าวรัฐสภา

ณ ห้อง 2801 ชั้น 28 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีอำลาราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2801 ชั้น 28 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีอำลาราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 18 คน อาทิ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมในพิธีทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการว่า นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานฯ ด้วย เพราะทุกท่านล้วนได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละอุทิศทั้งเวลา ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจจนเป็นผลดีต่อราชการ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสำนักงานฯ ในการประพฤติตนตามต่อไป
จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน