ข่าวรัฐสภา

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ: Addressing the Health Impacts of Climate Change ในการประชุมเต็มคณะของ The Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 17.15 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ: Addressing the Health Impacts of Climate Change ในการประชุมเต็มคณะของ The Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health ครั้งที่ 5 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 2.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และ 3.บทบาท/การดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ(ไทย) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกล่าว