ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเมือง คนที่สาม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเมือง คนที่สาม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งระบบใหม่ (Primary Vote) กับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน