ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีภาวะผู้นำในการดำเนินงานและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล และนายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน