สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด… “OTOP- นวัตวิถี”ที่อำเภอโพนทอง เปิดตัวชุมชน-เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉัน

ร้อยเอ็ด…
“OTOP- นวัตวิถี”ที่อำเภอโพนทอง เปิดตัวชุมชน-เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉัน

รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ภายใต้เป้าหมายการนำพาประเทศก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้”ปานกลาง” ไปสู่ การมีรายได้”สูงขึ้น” ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในแผนงานที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าว คือ การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันนี้ 24เดือนกันยายน 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องภาคประชาชน เน้นหนักไปที่การจัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้แก่ทุกภาคส่วนทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จของ OTOP นวัตวิถี จากนั้นจัดแสดงผลงานประกาศความสำเร็จและนำ Tourism Platform ซึ่งเป็นBig Data เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีนายชยันตร์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ดหรือว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมากเป็นประธาน พร้อมลั้นฆ้องชัยกล่าวเปิดงาน…
นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวว่ายังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้ ของกลุ่มเป้าหมาย ,เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการทุกพื้นที่เป้าหมาย ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน ประกอบอาชีพ มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขอีกด้วย ……

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092 714 7488