ข่าวรัฐสภา

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่
จุดที่ 2 เยี่ยมชมความคืบหน้า การดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูกตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าและข้อซักถามในการจัดสรรโคให้กับผู้สมัครสมาชิกผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการเกษตรในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระมหาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559

โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน 26 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 79 ตัว ปัจจุบันกลุ่มวิสากิจชุมชนโคเนื้อ อ.พังโคน จ.สกลนคร ได้รับมอบโคจำนวน 40 ตัว ตาย 2 ตัว สาเหตุการตายคือ ปอดบวมและปอดอักเสบ รายงานความคืบหน้าโดย ดาบตำรวจ สมดี วงศ์พรหม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อผู้เลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ บ้านท่าลาด ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงความคิดเห็น และนำซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(2) พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองประธานกรรมการ คนที่สอง
(3) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม
(4) นายเกียว แก้วสุทอ กรรมการ
(5) นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการ
(6) พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน กรรมการ
(7) นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน กรรมการ
(8) พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการ
(9) รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ
(10) พลเอก สนธยา ศรีเจริญ กรรมการ
(11) นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ
(12) พลเอก ประสาท สุขเกษตร กรรมการ
(13) ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการ
(14) นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการ
(15) นางจินตนา ชัยยวรรณาการ กรรมการ

 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน