ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 แรงงานร่วมใจ ส่งต่อลมหายใจ ด้วยการบริจาคโลหิต

1 พฤษภาคม 67  นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 “แรงงานร่วมใจ ส่งต่อลมหายใจ ด้วยการบริจาคโลหิต” โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันแรงงานขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นการสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับผู้ใช้แรงงานทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ประกาศให้สังคมรับทราบถึงบทบาทความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่ได้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติตลอดมา และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อันเป็นการป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมถึงเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายแรงงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำความดีร่วมกันโดยการบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 200 คน