วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่9 ธ.ค. 2562นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล บูรณาการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีจะได้นำแนวทางการดำเนินงานไปปรับปรุง แก้ไข ผลักดัน ขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) นำมาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจำนวน 6 มาตรการหลักและมาตรการเสริม

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน