ตราด/กองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1307 ได้ทําพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนลดอบายมุขในชุมชน

ตราด/กองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1307 ได้ทําพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนลดอบายมุขในชุมชน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนอบายมุขในชุมชน ณ.โรงเรียนบ้านคลองจาก โดยเรือเอก ทรงกรด เปรมเดช หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสามัคคีรักในหมู่คณะเกิดความรักความหวงแหนในแผ่นดินถิ่นเกิดสามารถนําไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายแจ้งเตือนภายในชุมชนและสถานศึกษาในด่านต่างๆได้ โดยมีนายสมชาย ศรีสรวล

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจากและคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านคลองจากเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนอบายมุขในชุมชนและสถานศึกษา พร้อมรับมอบวุฒิบัตรผู้ที่เข้ารับผ่านการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนที่ได้ฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 7-10 ร่วม 4 วัน ที่ผ่านมา ซึ่งทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้กําหนดแนวทางเพื่อความมุ่งหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยงของหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด