คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมติดตามโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมติดตามโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว

ณ กลุ่มทอผ้าหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี จากนั้นเวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

ให้การต้อนรับ
ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล และสภาพปัญหาไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป จากนั้นเวลา 17.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้ติดตามการจัดกิจกรรมให้เด็กรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน