ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) ทต.แม่ริมจัด “โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประเทศไทย 4.0” ในงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่

ทต.แม่ริมจัด “โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประเทศไทย 4.0” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.40 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริมเชียงใหม่ นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้ นายบรรเจิด มาตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นตัวแทนเปิดงาน “โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประเทศไทย 4.0” ในงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

นายบรรเจิด มาตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม กล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประเทศไทย 4.0 ของเทศบาลตำบลแม่ริม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้พร้อมก้าวสู่สังคมประเทศไทย 4.0 และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีพื้นฐานความรู้และทักษะต่างๆในการพัฒนาตนเองตลอดจนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป และในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียนหมั่นฝึกฝนตนเองตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราทุกคน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลต่างๆ จากบุคคลห้างร้าน ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ สำหรับมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานเทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเด็กดีศรีแม่ริมประจําปี 2563 ให้แก่เยาวชนที่เข้ารับรางวัล จำนวน 22 คน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลต่างๆ จากบุคคลห้างร้าน ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ สำหรับมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานเทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเด็กดีศรีแม่ริมประจําปี 2563 ให้แก่เยาวชนที่เข้ารับรางวัล จำนวน 22 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงการร้องเพลง ที่โดดเด่นคือกิจกรรมมัจฉาพาโชค ซึ่งเด็กๆจะต้องนำขยะมาแลกเพื่อทำการจับฉลาก 1 คนต่อ 1 ชิ้น ถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชนรู้จักการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ และกิจกรรมอื่นอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีการประกวดร้องเพลง “หน้าที่เด็ก” จากเด็กๆและเยาวชน อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง