วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
เวลา 12.30-14.30น. ณ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ในพื้นที่ตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง คณะผู้ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ