วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

สำนักงาน กสทช.เขต 34 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต 34 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 34 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต 34 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนริมวัง 2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนริมวัง 1 และ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่สูงห่างไกลการคมนาคม และเด็กเล็กพร้อมผู้ปกครองในหมู่บ้านใกล้เคียง มาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมของคนในสังคม และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของเด็กและผู้ปกครองในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมบนที่สูง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสนุกสนาน และมุ่งมั่นที่จะรวมพลังขับเคลื่อนอนาคตของตนเอง ภายใต้คำขวัญนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” อีกด้วย