ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.10 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ

โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) ที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โดยจะมีการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อรายงานความคืบหน้าดังกล่าว โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. ในการทำงานของวุฒิสภาจะมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบแผนการปฏิรูปประเทศรายด้านทั้ง 12 ด้าน ดังนั้น ในการอภิปรายจะเป็นการอภิปรายในแต่ละด้านโดยเริ่มจาก
1.1 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่รับผิดชอบหลักในแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
1.2 คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ
1.3 คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบสนับสนุนในการติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
1.4 สมาชิกวุฒิสภาที่สนใจจะอภิปรายในแต่ละด้าน
2. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ได้มีการจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงปัญหาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะศึกษา ติดตาม แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
3. คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภา ช่องทางเอกสาร รายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ช่องทางภาพและเสียง การจัดสัมมนา ช่องทาง Smartphones ขณะนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทำรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของการปฏิรูปประเทศและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านว่ามีความคืบหน้าอย่างไร รวมถึงต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน