วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7ดำเนินการ จัดการฝึกอบรม โครงการนำร่อง “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”

เมื่อ 100930 พ.ย. 63 พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7ดำเนินการ จัดการฝึกอบรม โครงการนำร่อง “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”

ด้วยการอัดเศษใบไม้ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ และสามารถจัดเก็บได้ จากพื้นที่ นำมาอัดแท่ง เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอัตราการเกิดไฟป่า หมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืน ณ บก.ฉก.ร.7 บ.ม่อนตะแลง อ.เมือง จว.ม.ส. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใกล้ตัว/การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

โดย ฉก.ร.7 พร้อมรับภารกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการฝึกวิชาชีพ ให้กับ กพ. ของหน่วย และที่สำคัญได้เล็งเห็นปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศ เป็นการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างยั่งยืน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย