Uncategorized

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ภายในกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครอบคลุม 4 จังหวัดได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ. อำนาจเจริญ จ. ยโสธร และ จ. ศรีสะเกษ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตทุ้งกุลาร้องไห้

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ มาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน2561 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ภายในกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานีและอากาศยานทำฝน ชนิด BT-67 จำนวน 1 ลำ มาร่วมปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติการไปแล้ว 12 วัน จำนวน 15 เที่ยวบิน มีฝนตกจากการปฏิบัติการ 9 วัน จากการลงพื้นที่และติดตามสถานการ์ที่ผ่านมาพบว่า มีพื้นที่ร้องขอรับบริการฝนหลวงในหลายพื้นที่ได้แก่ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่การเกษตรตอนล่างของจังหวัดศรีสะเกษ(อ.ศิลาลาดราษีไศล อ.เมือง อ.พยุห์ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ยางชุมน้อย อ.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษณ์) จังหวัดยโสธร (อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ. คำเขื่อนแก้ว ) และจังหวัดอำนาจเจริญ (อ. ลืออำนาจ) โดยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ยังมีพื้นที่ร้องขอฝนบางส่วนอยู่ที่ จ. ศรีสะเกษ ได้แก่ อ. อุทุมพรพิสัย อ. เมือง อ. กันทรารมย์ อ. วังหิน อ.พยุห์ อ.ขุขันธ์ อ.กันทรลักษณ์ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จะวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ อุปสรรค์ในการปฏิบัติการฝนหลวงจะเผชิญกับสภาพอากาศที่มีลมค่อนข้างแรง อีกทั้งยีงมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง !! ขอขอบคุณ@สะมะบัติ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร