Uncategorized ข่าว เชียงราย

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยขาดแคลน ที่จังหวัดเชียงราย

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยขาดแคลน ที่จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี หม่อมราชวงศ์ จียากร เสละเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาให้กับประชาชนสูงวัยในถิ่นชนบทห่างไกล ที่มีกลุ่มเป้าหมายกว่า 500 คน เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ขาดแคลน และประสบปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ชนบทห่างไกลการคมนาคมทั่วประเทศ ให้มีสุขภาพตาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงรายมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงวัย ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ในถิ่นทุรกันดารและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมทั่วประเทศ เพื่อให้มีสายตา และสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้มีแว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลาน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจกให้ได้รับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนซ์ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมกับได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการตรวจโรคทั่วไป พร้อมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวอีกว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการ “แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2567 โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้ช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 56,222 ราย ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงวัยครั้งที่ 141 โดยห้างแว่นท็อปเจริญได้นำเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่สมบูรณ์ครบครันมาให้บริการแก่ประชาชนในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปางขอน แห่งนี้ด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/02/63