นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด(กบจ.) ครั้งที่ 10/2562


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด(กบจ.) ครั้งที่ 10/2562

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด(กบจ.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพอจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,