วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กปต.จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563

กปต.จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 ในภาคเหนือ

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.30 น. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน(ด้านกิจการกระจายเสียง) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการและบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 โดยมี สมาคมฯต่างๆ ชมรมฯ ผู้ประกอบการด้านกิจการกระจายเสียง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมมากกว่า 150 คน
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing) ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การกำกับของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง และการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ด้านนายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน(ด้านกิจการกระจายเสียง) ได้กล่าวว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง หรือ กตป.ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 ทั้งหมด 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการกระจายเสียง แสดงความคิดเห็นในประเด็นเคลื่อนความถี่ รวมถึงในมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 รวมซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานในกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

และสอดคล้องกับที่ กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563

ส่วนกิจกรรมวันนี้ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ กล่าวสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 60 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ มาตรา 72 , 73 ซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียงมีบทบาทในการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 คณะที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
ภายใต้การดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 เป็นต้น

………………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รางาน