ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหาร ประชุมสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย

20 มิถุนายน 67  นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไขข้อทักท้วง หรือข้อกล่าวหาของหน่วยตรวจสอบ” โดยมี นางสาวออมทรัพย์ เวชยันต์วณิชชัย ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาล ในนามประธานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 250 คน ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


นางสาวออมทรัพย์ เวชยันต์วณิชชัย ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาล ในนามประธานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และมีนโยบายให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้จัดตั้งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ๆ ละประมาณ 7-9 คน มอบหมายภารกิจให้เครือข่ายฯ ต้องคอยให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งร้ายแรง และไม่ร้ายแรงและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยแทนการสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง และให้ผู้แทนเครือข่ายฯ ต้องประสานระหว่างกันเองเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย โดยประสานขยายการฝึกอบรมภายในเขตจังหวัด และร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัด ในห้วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. เรียกเงินคืนจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถูกตั้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่รอบคอบ มิได้มีเจตนาหรือตั้งใจทุจริตโดยตรง


เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
จึงได้ร่วมกับ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการนี้ขึ้น มีกำหนดจำนวน 4 วัน โดยคณะผู้จัดโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อบรรยายพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯในครั้งนี้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน