วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท บุคลากรโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี รวมจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐานในการดูแล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ ในการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มีทักษะในการดูแลอย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 6 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างโอกาสและหลักประกันความมั่นคงในชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐาน มั่นคง และมีความยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล (ปลัดกระทรวง พม.) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ (อผส.) นางสาวอณิรา ธินนท์ (รอง อพก.) นายศีขรินทร์ ชเนศร์ (ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฯ) และนายศรัณยู ชเนศร์ (รองประธานกรรมการบริหารฯ) ได้มอบทุนเรียนฟรี มีงานทำ สร้างรายได้ ภายใต้หลักสูตรวิชาชีพ “การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ” จำนวน 1,890 ทุน แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งรับชมบูธนิทรรศการจากโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำนวน 4 นิทรรศการ ซึ่งได้จัดขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการการการเรียนการสอนออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Classroom) นิทรรศการการเรียนในห้องฝึกทักษะ นิทรรศการการทำงานหลังการเรียนจบ (Virtual Home Health Care) และนิทรรศการสำหรับจุดรับสมัครนักเรียน