วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่นักเรียนนายสิบ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่นักเรียนนายสิบ ช่วยเหลือชุมชนห่างไกลความเจริญและทุรกันดาร และยังขาดแคลนปัจจัยสี่ สิ่งสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งเด็กนักเรียนรวมชุมชน ณ บ้านห้วยขนุน ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุมสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า ทาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค.5 ได้จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค.5 ช่วยเหลือชุมชนห่างไกลความเจริญและทุรกันดาร และยังขาดแคลนปัจจัยสี่ สิ่งสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งเด็กนักเรียนรวมถึงชุมชน ณ บ้านห้วยขนุน ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย พ.ต.ท.หญิง รัฐนันท์ ร่วมกับเพื่อนข้าราชการตำรวจภูธรภาค.5 ในนามของศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5 ( ศฝร.ภ.5 ) ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน.2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมนำ นักเรียนนายสิบตำรวจไปช่วยเหลือชุมชนห่างไกลและทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำ ทั้งเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน จึงถือเป็นโครงการนำร่องในการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนายสิบตำรวจ.และชุมชนห่างไกล

ทั้งนี้สืบเนื่อง จากการสำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พบว่ามีความต้องการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งของจำเป็น เหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นภูมิลำเนาของ นักเรียนนายสิบรุ่นปัจจุบันด้วย สิ่งของใช้จำเป็นที่ทาง ( ศฝร.ภ.5 ) ได้นำไปบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ห้องสุขาสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยขนุน จำนวน 2 ห้อง 2. ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งชุมชนในฤดูแล้ง 3. เครื่องขยายเสียงสำหรับชุมชน
4. อุปกรณ์การเรียน (สำหรับเด็กชั้นอนุบาล) 5. เครื่องนุ่งห่มกันหนาวสำหรับแจกให้ราษฎรในชุมชนจำนวนหนึ่งด้วย