วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 138 ราย แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

.
สำหรับการจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในครั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบเครื่องหมาย พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน