วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020

ศรีสะเกษ ดร.วีระ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย (รุ่นที่ 2)

ศรีสะเกษ ดร.วีระ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย (รุ่นที่ 2) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การเสริมสร้างพลังบวกสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ย. 63 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย และ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาแกนนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อขยายผลสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายปลูกพลังบวกฯ ทั้ง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 20 ร.ร. ในรุ่นที่ 1 มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการขยายผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ จำนวน 26 ร.ร. ในรุ่นที่ 2 จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมในโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงานใน จ.ศรีสะเกษ เข้ามาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯ ประกอบด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 อบจ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการนำกิจกรรมปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย มาจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ซึมซับ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กิจกรรมการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด ตนขอชื่นชมยินดีที่ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 อบจ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการรวมพลังของทุก ๆ องค์กร จะเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาเด็กศรีสะเกษให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในอนาคตต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ที่ได้จัดเตรียมงานต่าง ๆ ตัวแทนหน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่ายทุกคน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ขอขอบคุณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย

///////
บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว