เพชรบุรี-อปท เขตอำเภอท่ายาง เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่น

เพชรบุรี-อปท เขตอำเภอท่ายาง เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาภัยพิบัติท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองจอก และ องค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอท่ายาง
จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมและลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่17-18-19 พฤศจิกายน 2563 นั้น มีตัวแทนจากเทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลหนองจอก, องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน, องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก, และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง รวม300คน พร้อมกับคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งดังกล่าว เข้าร่วม
ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904วปอ.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้แต่ละอำเภอจัดตั้งชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยการฝึกอบรมเมื่อช่วงเช้าวันที่18 พย2563

ทางวิทยากรต้องการให้ชุดปฏิบัติจิตอาสา เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึง พิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนการบรรยายภาคทฤษฏี มีเนื้อหาการบรรยายให้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การบรรยายเรื่องการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย , ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การสาธิตทำ CPR และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ส่วนภาคปฏิบัติ มีการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ ,การระงับอัคคีภัย
โดยมีคณะจิตอาสา 904 ภาค1 จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่ายางร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กสิพล ศิริลาภ -เพชรบุรี