วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส

สว.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส

.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พบปะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆทางสังคม โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

.
สำหรับการพบปะรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีการพูดคุยในหลายประเด็น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่ได้โชว์ศักยภาพและทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้
การส่งเสริมให้มีหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง การพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมกับทุกเพศทุกวัยในสังคม

รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงการศึกษาในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย และเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์การสมัครงานในพื้นที่ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน