วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของสหภาพรัฐสภา ในหัวข้อการเสริมสร้างสันติภาพ

สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของสหภาพรัฐสภา ในหัวข้อการเสริมสร้างสันติภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00-22.15 นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Bureau of the IPU Standing Committee on Peace and International Security) พร้อมด้วยนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Bureau of the IPU Standing Committee on United Nations Affairs) เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของสหภาพรัฐสภา ชุดที่สอง ว่าด้วยการทบทวนการดำเนินการของสหประชาชาติในการเสริมสร้างสันติภาพ (Reviewing UN peacebuilding) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกลไกด้านการเสริมสร้างสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ อาทิ สถาปัตยกรรมการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Architecture) พลวัตของการให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ
โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการนำเสนอจาก Mr. Oscar Taranco ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติในสำนักงานส่งเสริมการเสริมสร้างสันติภาพ Ms. Liberata Mulamula ผู้แทนของกลุ่มบุคคลอิสระผู้มีชื่อเสียงด้านการเสริมสร้างสันติภาพ และ Ms. Jacqueline O’Neill ทูตด้านสตรี สันติภาพ

และความมั่นคงของแคนาดา ซึ่งต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืน (sustaining peace) ในการบริหารจัดการกิจการโลก อนึ่ง สถาปัตยกรรมการเสริมสร้างสันติภาพเป็นกลไกของสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการกำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาทบทวนในทุก 5 ปี
ทั้งนี้ ผลจากการทบทวนประจำปี 2563 จะได้นำไปผนวกกับข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคมนี้ต่อไป

เครดิตข่าว : กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร