วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั้นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก

จ.ราชบุรี/(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั้นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก
เวลา11.ooน.วันที่ 8 พ.ค. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อจ.ราชบุรีเป็นประธาน ในการเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษก ณ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ

นายประทีป นทีทวีวัฒน์นายอำเภอปากท่อจ.ราชบุรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงในการเปิดงานในครั้งนี้ว่า เป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอๆระ 1หมู่บ้าน รวม878 หมู่บ้าน อำเภอปากท่อได้คัดเลือกบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ และจะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาสนับสนุน เช่นการส่งเสริม จิตอาสา ในชุมชน ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งร่วมกันบริหารจัดการขยะ พัฒนาสาธารณประโยชน์ ในลักษะณะโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้นนายอำเภอปากท่อ ได้ปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ในรัชการที่ 10 เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับหมู่บ้านต่อไป หลังปลูกต้นไม้เสร็จนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอ ได้ร่วมกับจิตอาสา ประมาณ 200คน เดินเก็บขยะตามถนนในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างของกิจกรรมอาสาพัฒนาหมู่บ้านโดยการคัดแยกขยะ และเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน ต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน