จ.ราชบุรี/คณะผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศเยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่างราชบุรี.

จ.ราชบุรี/คณะผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศเยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่างราชบุรี.
ที่หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างราชบุรี พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
พร้อมคณะผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศ โดยการนำของ พันเอกโร เจอร์ เรวิส Cot Roger Lewis

พร้อมด้วยภรรยาและคณะฑูตทหารจาก 15 ประเทศ วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ พร้อมด้วย แม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างให้การต้อนรับฟังบรรยายสรุปภาระกิจกรมการทหารช่างและชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง พร้อมทั้งเดินทางไปยังค่ายบุรฉัตรเพื่อเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์กรมการทหารช่างและงานของแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง สำหรับกรมการทหารช่าง เป็นหน่วยงานหลักที่รับมอบภาระกิจจากกองทัพบกในการส่งกำลังบำรุงพัฒนาอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนด้านบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน