ข่าว ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยว

จ.ราชบุรี/พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ชูการท่องเที่ยวทางน้ำ“ วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” จังหวัดราชบุรี ให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย

จ.ราชบุรี/พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ชูการท่องเที่ยวทางน้ำ“ วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” จังหวัดราชบุรี ให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยวันที่ 4 มี.ค. 62 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบ “ วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายฟื้นวิถีคลอง วิถีเกษตร ย้อนอดีตตามรอยเสด็จ 3 กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินงานจังหวัดราชบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจจังหวัดราชบุรี ได้บูรณาการกับส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ด้วยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางให้มีความสวยงาม สะดวก สะอาด และปลอดภัย ใน 4 แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง ได้แก่ จุดแรกที่วัดโชติทายการาม ล่องไปยังจุดบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด จากนั้นเข้าชมวิถีสวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ และสุดท้ายที่จุดตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ซึ่งแต่ละจุดนั้นมีประวัติศาสตร์ มีวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนกับธรรมชาติ และวิถีเกษตรผสมผสาน ที่มีอยู่ในพื้นที่

โดยวัดโชติทายการามเป็นสถานที่ตามรอยเสด็จ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และที่มาของเพลงดำเนินจ๋าของครูเพลงสุรพล สมบัติเจริญ มาจากการเกาะเรือโยงของเป็นลูกศิษย์ที่วัดแห่งนี้ บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด สถานที่แสดงถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น มีเครื่องถ้วย ชาม อาหารที่ทำถวาย และรับรู้ความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และราษฎรของพระองค์ที่เป็นสหายหลวง ปัจจุบันเจ๊กฮวดมหาดเล็กได้ถึงแก่กรรมแล้ว คงเหลือแต่ลูกหลานที่เก็บรักษาถ้วยชาม และกระบะใส่กับข้าวไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ด้วยความภาคภูมิใจ ขณะที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นสวนเกษตรที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติรวมกลุ่มวิสาหกิจสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน พัฒนากิจกรรมให้มีความน่าสนใจเพื่อสร้างงานสร้างรายเสริมให้แก่เกษตรกร นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมรับฟังเรื่องราวขาวสวน ถ่อเรือชมสวนเก็บผลไม้ในร่องสวนชิมและซื้อผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรจากสวนให้การท่องเที่ยว ปิดท้ายที่ตลาดเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำดั่งเดิมของอำเภอดำเนินสะดวก ชมวิถีชีวิต และพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำ
สุพจน์ วรสหวัฒน์.จ.ราชบุรี/รายงาน