สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและยา

นายอำเภอดอยเต่าประธานในพิธีกิจกรรมการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู

นายอำเภอดอยเต่าประธานในพิธีกิจกรรมการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ต.บงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2561 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน เปิดงาน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” พัฒนาการอำเภอ ดอยเต่า พร้อมด้วยผู้แทนหน่วย งานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในพิธีเปิดในครั้งนี้


โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่กรมการ พัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นเพื่อการพลิกโฉม OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้โดย การขายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายตัว อยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนา เศรษฐกิจรากฐานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความ ผาสุขในบ้านเกิด
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้คัดเลือก หมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ให้เป็นชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ต.บงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ต.โปงทุ่ง ซึ่งต่างมีความโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ วิถีชิวิต มีความพร้อมในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งได้จัด กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ไปแล้วเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา


และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้ตั้งไว้
ด้านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่าผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้ ทั้ง 2 ชุมชน ของ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเป็น ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่หลายฝ่ายได้มาร่วมในพิธีเปิดตัวตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้เล็งเห็นถึงกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนา มาตรฐานสินค้า OTOP ให้มี นวัตกรรม โดยยังคงเน้นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรูปแบบสินค้าของที่ระลึก เพิ่มมากขึ้น และเชื่อมโยงกับการท่อง เที่ยวของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ กระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็น ที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้าน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ กล่าวอีกว่า การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลชุมชน ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการ ประชาสัมพันธ์ การบอกต่อ หรือการ แชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้ สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนเกิดความ เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาแบบบูรณาการ ครอบครัว อบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป.

 

ทรงวุฒิ..ข่าว/ นิมิตร..ภาพ