Uncategorized

สงขลา/หาดใหญ่ เปิดโครงการอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

สงขลา/หาดใหญ่ เปิดโครงการอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

วันนี้ 26 ก.ย.61 ณ โรงแรม สยามออเรียลทัล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นาง นุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา ประธายในพิธี ได้เดินทางมาทำการเปิดพิธีอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ของจังหวัดสงขลา โดยมี นาย ประยูร วงศ์ปรีชากร ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และ สมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติมาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน ซึ่งการจัดโครงการอบรมเพื่อศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งอาสาสมัครมีหน้าที่ติดตามผู้เสพหรือผู้ติดยาและ ผู้กระทำความผิด รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกัน ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้สถาบันครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน การจัดโครงการครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ การศึกษาดูงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและการลงโทษ ที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ศุนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาและ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดสงขลา ซึ่งในทั้งนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

พิภพ ประดิษฐ์ข่าว/ภาพ