Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดดำเนินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาจากฐานรากหมู่บ้านมีความมั่นคง และประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำงานเชิงบูรณาการที่ยึดประชาชนและพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนา ตาม 5 หมวด 26 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย หมวดคนดี หมวดรายได้ดี เหมาะสุขภาพดี หมวดสังคมดี และหมวดสิ่งแวดล้อมดี จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อประเมินผลและติดตามผลการดำเนินการตามโครงการรวมถึงประเมินเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในแต่ละระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับจังหวัด และตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการฯ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย และบ้านหนองต่าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ บ้านหัวหนอ งหมู่ที่ 10 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บ้านคำสะอาดหมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง และบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด