Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยว

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน เวลา 19.30 น ฤดูหนาว โอบหมอก กอดหนาว ดูดาว ที่เขาค้อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน เวลา 19.30 น ฤดูหนาว โอบหมอก กอดหนาว ดูดาว ที่เขาค้อ

เวลา 19.30 น นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน อำเภอเขาค้อ เป็นอำเภอที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยม เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก สามารถ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน ของอำเภอเขาค้อ และ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และการขายสินค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อจึงได้ร่วม กับหน่วยงาน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่ง

กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้กำหนดให้จัดงาน กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูหนาว โอบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของอำเภอเขาค้อ เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ในชุมชน และ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่พัก และร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาค้อ ร่วมมือร่วมใจ กับส่วนราชการ ให้มีการแสดง ต่างๆ ทั้งภาคประชาชน และราชการ เช่นการแสดงของนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ การแสดงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การแสดงของชนเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่ในเขตเขาค้อ
หลังจากประธานในพิธีเปิดงานแล้ว ได้มีการจัด ประกวดนางงามเขาค้อ และมีการแสดง ดนตรี การแสดงลีลาศ การแสดง To Be Number One แ ละการแสดงของชนเผ่าม้ง เป็นต้น